Polityka Prywatności i Cookies

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności, stanowiąca jednocześnie oświadczenie o prywatności, wyjaśnia kto i w jakim zakresie przetwarza dane osobowe w ramach naszej strony internetowej oraz w ramach działalności prowadzonej przez spółkę Nomad Electric Sp. z o.o. Jednocześnie Polityka Prywatności zawiera w swoim zakresie także opis stosowanych zasad przetwarzania danych osobowych, w tym praw jakie przysługują osobom, których dane są przetwarzane, a także zasadniczo określa zakres i cel przetwarzanych danych osobowych. Polityka Prywatności ma zastosowanie jedynie do tych procesów przetwarzania danych osobowych, które są wyłącznie przez Nas realizowane. Tym samym, Polityka Prywatności nie ma zastosowania do przetwarzania danych osobowych przez naszych partnerów biznesowych, kontrahentów czy w ramach aplikacji społecznościowych, które posiadają własne wewnętrzne zasady przetwarzania danych osobowych. Przetwarzane przez Nas dane osobowe są przetwarzane na terenie krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku transferu danych poza teren EOG, nie dochodzi do transferu danych kwalifikowanych jako dane osobowe.

ADMINISTRATOR

Administratorem danych osobowych jest Nomad Electric Sp. z o. o. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000825136, NIP: 5213888207. Pojęcie administrator odnosi się do definicji administratora ujętej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Korzystając ze strony internetowej, nie posiadasz obowiązku podania swoich danych osobowych. Jednak za jej wykorzystaniem mogą być gromadzone i przetwarzane dane osobowe dobrowolnie udostępnione przez Ciebie. Podanie przez ciebie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów określonych poniżej. Jeżeli nie podasz nam swoich danych osobowych, nie będziemy mogli się z Tobą skontaktować w celu odpowiedzi na Twoje pytanie, załatwić Twojej sprawy, skierować do Ciebie treści o charakterze reklamowym i marketingowym, a także nawiązać z Tobą współpracy gospodarczej i przedstawić Ci oferty współpracy, natomiast zawarcie między nami umowy i jej wykonanie nie będzie możliwe lub też będzie znacznie utrudnione.

Jednocześnie informujemy, że przetwarzamy dane osobowe zgodnie z wymogami przepisów powszechnie obowiązujących z zakresu ochrony danych osobowych, w tym RODO. W ramach naszej bieżącej działalności gospodarczej, nie przetwarzamy danych osobowych szczególnej kategorii (tzw. dane wrażliwe).

PRZETWARZANE PRZEZ NAS DANE OSOBOWE ORAZ CELE PRZETWARZANIA

Przetwarzamy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, numer telefonu i adres e-mail, a także inne Twoje dane osobowe, jeżeli nam je przekażesz.
Zbierane przez Nas za pomocą strony internetowej dane osobowe są wyłącznie wykorzystywane i przetwarzane dla następujących celów:

a. w celu podjęcia współpracy o charakterze gospodarczym, zaprezentowania oferty współpracy, a także zawarcia i wykonania umowy w związku z prowadzoną przez Nas działalnością gospodarczą;
b. dla celów prowadzenia działalności o charakterze marketingowym lub reklamowym;
c. w celu nawiązania z Tobą kontaktu, w związku z otrzymanym od Ciebie zgłoszeniem lub zapytaniem, a także w celu załatwienia zainicjowanej przez Ciebie sprawy;
d. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami związanymi z dokonanym zapytaniem, zgłoszeniem, zainicjowaną przez Ciebie sprawą, przetwarzaniem danych osobowych, czy też w związku z podjętą współpracą gospodarczą i zawartą między nami umową.

Udostępnione dane osobowe przetwarzamy dla wskazanych wyżej celów, w oparciu o podstawy prawne przewidziane w RODO, ujęte w art. 6 ust. 1 lit. a, b i f RODO, tj.:

– na podstawie Twojej wyraźnej zgody;
– bowiem przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, którą zawrzemy/zawarliśmy;
– bowiem przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych, realizowanych przez Nas interesów, polegających na prowadzeniu przez Nas korespondencji i utrzymywaniu bieżącego kontaktu z kontrahentami i potencjalnymi kontrahentami, konieczności realizacji zawartych przez nas umów oraz przekazania odpowiedzi na Twoje pytanie, czy załatwienia Twojej sprawy, jak również na możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych powyżej lub odpowiednio do czasu wniesienia sprzeciwu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie, po czym ulegają one usunięciu. Czasem niezbędnym do realizacji wskazanych celów jest odpowiednio czas realizacji i obsługi Twojej sprawy lub Twojego zapytania, czas prowadzenia między nami współpracy gospodarczej, a jeżeli zostanie między nami zawarta umowa, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez czas obowiązywania niniejszej umowy i jej wykonania. W przypadku celu opisanego w punkcie d) powyżej, dane są przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń wymienionych w niniejszym punkcie.

W ramach udostępnionych i powierzonych nam danych osobowych, nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych w ramach powstałej, konkretnej relacji prawnej, w ramach której następuje udostępnienie danych osobowych, zostały zawarte w konkretnych i udostępnianych klauzulach informacyjnych.

PODSTAWOWE ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator przetwarza dane osobowe w oparciu o podstawowe zasady ich przetwarzania. Są to następujące zasady:

a. zgodności z prawem, rzetelnością i przejrzystością;
b. ograniczenia celu;
c. minimalizacji danych;
d. prawidłowości;
e. ograniczenia przechowywania;
f. integralności i poufności;
g. rozliczalności.

PRAWA, JAKIE TOBIE PRZYSŁUGUJĄ

W przypadku przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Tobie następujące prawa:

a. prawo do informacji o przetwarzanych danych osobowych;
b. prawo dostępu do Twoich danych osobowych;
c. prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
d. prawo do wniesienia sprzeciwu;
e. prawo do przenoszenia danych osobowych;
f. w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o udzieloną zgodę – możliwość cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
g. możliwość wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego.

POWIERZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Powierzamy  dane osobowe:

a. podmiotom wspierającym nas w zakresie IT, które utrzymują infrastrukturę IT oraz zapewniają hosting;
b. innym podmiotom świadczącym na naszą rzecz wszelkiego rodzaju usługi, w tym w szczególności usługi outsourcingowe, prawne, księgowe, płatnicze;
c. naszym partnerom biznesowym, w związku z realizacją celów naszej działalności gospodarczej, w szczególności dane dotyczące: osób reprezentujących naszych kontrahentów, w tym dane pełnomocników, członków zarządu, osób wspierających realizowanie zadań związanych z naszymi celami gospodarczymi, dzierżawców, współpracowników, pracowników oraz wszelkich innych osób, kiedy przekazanie takich danych osobowych jest konieczne i niezbędne;
d. upoważnionym współpracownikom;
e. podmiotom prowadzącym na naszą rzecz działania o charakterze marketingowym;
f. podmiotom prowadzącym nasze media społecznościowe;
g. podmiotom upoważnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (takim jak sądy i organy administracji publicznej).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Nomad Electric sp. z o. o. wdrożyła i stosuje następujące środki techniczne i organizacyjne, aby zminimalizować ryzyko naruszenia ochrony danych osobowych:

a) pseudonimizację i szyfrowanie danych osobowych;
b) zdolność do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania;
c) zdolność do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego;
d) regularne testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności środków technicznych i organizacyjnych mających zapewnić bezpieczeństwo przetwarzania.

Oceniając, czy stopień bezpieczeństwa jest odpowiedni, Administrator uwzględnia w szczególności ryzyko wiążące się z przetwarzaniem, w tym wynikające z przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

PLIKI COOKIES

Szczegółowe zasady odnoszące się do Polityki Cookies znajdziesz tutaj.

 

KONTAKT

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz się z nami skontaktować drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej: info@nomadelectric.com lub pisemnie, na następujący adres: Nomad Electric Sp. z o.o. ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa.

 

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Z uwagi na możliwe zmiany Polityki Prywatności, niniejsza Polityka Prywatności może podlegać aktualizacjom. Zaktualizowana Polityka Prywatności będzie miała każdorazowe zastosowanie od daty aktualizacji.

 

 

POLITYKA COOKIES

 

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu: Nomad Electric Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: Warszawa, ul. Puławska 2.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
  b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
  a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
 7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 9. Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
 10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej lub na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl.